Search

Meals

Hail kebebah grape leaves

Hail kebebah grape leaves

Serves : 8, Level:

Pesto and Arugula Pizza

Pesto and Arugula Pizza

Serves : 6, Level:

Moussaka with kufta and cheese

Moussaka with kufta and cheese

Serves : 7, Level:

Armenian Manti

Armenian Manti

Serves : 6, Level:

Chicken Pizza (Dominos)

Chicken Pizza (Dominos)

Serves : 6, Level:

Hejazii Almond Coffee

Hejazii Almond Coffee

Serves : 6, Level:

Cheese Brownies

Cheese Brownies

Serves : 6, Level:

Armenian Tabolah

Armenian Tabolah

Serves : 6, Level:

Thick cream geshtaa fingers

Thick cream geshtaa fingers

Serves : 30, Level:

BENT ALSAHEN

BENT ALSAHEN

Serves : 8, Level:

Meat with Cheese Sandwiches

Meat with Cheese Sandwiches

Serves : 6, Level:

Mini Tarat with pistachio

Mini Tarat with pistachio

Serves : 5, Level:

Jowzaa Dessert

Jowzaa Dessert

Serves : 6, Level:

Crunchy chicken in the Korean way

Crunchy chicken in the Korean way

Serves : 6, Level:

Pumpkin with Coffee Cake

Pumpkin with Coffee Cake

Serves : 6, Level:

Spicy Chicken In The Korean  Way

Spicy Chicken In The Korean Way

Serves : 6, Level:

Rice With Milk Pudding

Rice With Milk Pudding

Serves : 6, Level:

Benedicts  Egg With Avocado

Benedicts Egg With Avocado

Serves : 5, Level: