Search

Meals

Hail kebebah grape leaves

Hail kebebah grape leaves

Serves : 8, Level: Average

Pesto Macaroni cooked the best way

Pesto Macaroni cooked the best way

Serves : 6, Level: Average

Armenian Manti

Armenian Manti

Serves : 6, Level: Average

Chicken Pizza (Dominos)

Chicken Pizza (Dominos)

Serves : 6, Level: Average

Hejazii Almond Coffee

Hejazii Almond Coffee

Serves : 6, Level: Novice

Cheese Brownies

Cheese Brownies

Serves : 6, Level: Average

Armenian Tabolah

Armenian Tabolah

Serves : 6, Level: Novice

Thick cream geshtaa fingers

Thick cream geshtaa fingers

Serves : 30, Level: Average

BENT ALSAHEN

BENT ALSAHEN

Serves : 8, Level: Average

Meat with Cheese Sandwiches

Meat with Cheese Sandwiches

Serves : 6, Level: Average

Mini Tarat with pistachio

Mini Tarat with pistachio

Serves : 5, Level: Average

Jowzaa Dessert

Jowzaa Dessert

Serves : 6, Level: Average

Crunchy chicken in the Korean way

Crunchy chicken in the Korean way

Serves : 6, Level: Average

Pumpkin with Coffee Cake

Pumpkin with Coffee Cake

Serves : 6, Level: Average

Spicy Chicken In The Korean  Way

Spicy Chicken In The Korean Way

Serves : 6, Level: Average

Rice With Milk Pudding

Rice With Milk Pudding

Serves : 6, Level: Novice

Mohlabyah with Louts and Pistachios

Mohlabyah with Louts and Pistachios

Serves : 6, Level: Novice

Benedicts  Egg With Avocado

Benedicts Egg With Avocado

Serves : 5, Level: Novice

Cheese Brule

Cheese Brule

Serves : 6, Level: Average

Cauliflower Fatah

Cauliflower Fatah

Serves : 4, Level: Novice