Main Dishes

Hail kebebah grape leaves

Hail kebebah grape leaves

Serves : 8, Level: Average

Pesto Macaroni cooked the best way

Pesto Macaroni cooked the best way

Serves : 6, Level: Average

Armenian Manti

Armenian Manti

Serves : 6, Level: Average

Chicken Pizza (Dominos)

Chicken Pizza (Dominos)

Serves : 6, Level: Average

Crunchy chicken in the Korean way

Crunchy chicken in the Korean way

Serves : 6, Level: Average

Spicy Chicken In The Korean  Way

Spicy Chicken In The Korean Way

Serves : 6, Level: Average

Taco pizza

Taco pizza

Serves : 8, Level: Average

Fried Rice In The Indonesian Way

Fried Rice In The Indonesian Way

Serves : 6, Level: Average

Seasoned Rice with Camel Meat

Seasoned Rice with Camel Meat

Serves : 6, Level: Average

Fried Mac And Cheese Balls

Fried Mac And Cheese Balls

Serves : 6, Level: Novice

Risotto with pumpkins

Risotto with pumpkins

Serves : 7, Level: Average

Chicken With Vegetables Tray

Chicken With Vegetables Tray

Serves : 6, Level: Average

Salmon with cauliflower sauce

Salmon with cauliflower sauce

Serves : 6, Level: Average

Chicken in the French way

Chicken in the French way

Serves : 6, Level: Average

Burger with BBQ sauce

Burger with BBQ sauce

Serves : 4, Level: Average

Fish soup

Fish soup

Serves : 6, Level: Average

Chicken wings with buffalo sauce

Chicken wings with buffalo sauce

Serves : 6, Level: Average

Fish with spicy tahini

Fish with spicy tahini

Serves : 7, Level: Average

Iskander Kebab Fatah

Iskander Kebab Fatah

Serves : 6, Level: Average

Shawerma pizza

Shawerma pizza

Serves : 6, Level: Novice